เมนูหลัก

MK3305PRODUCT MANAGEMENT
ตล3305การจัดการผลิตภัณฑ์
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  821 อา.08:30-12:303411(จว)3C25817W 
  อา.13:30-18:303411(จว)3C      
อาจารย์: อาจารย์ชัฏภัสสร สิริพูนสมบัติ
สอบปลายภาค: 14 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3903
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับMK.305ในภาคเรียนที่ 1/2563 
  824 อา.08:30-12:30R24102C1007723W 
  อา.13:30-18:30R24102C      
อาจารย์: อาจารย์ชัฏภัสสร สิริพูนสมบัติ
สอบปลายภาค: 4 ก.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: =MK.305 มี นศ.เรียน/สอบร่วมในภาคเรียนที่ 1/2563 
Course Description
กระบวนการ ความสำคัญ การจำแนกประเภทผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ การกำหนดส่วนประสมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการตลาด การสร้างตราสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
(ต่อ)การพัฒนาและการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการผลิตภัณฑ์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด




  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต