เมนูหลัก

MK3305PRODUCT MANAGEMENT
ตล3305การจัดการผลิตภัณฑ์
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  825 อา.08:30-12:3034033C604317W 
  อา.13:30-18:3034033C      
อาจารย์: อาจารย์ชัฏภัสสร สิริพูนสมบัติ
สอบปลายภาค: 6 ส.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  826 อา.08:30-12:30R25212C1006535W 
  อา.13:30-18:30R25212C      
อาจารย์: อาจารย์ชัฏภัสสร สิริพูนสมบัติ
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
Course Description
กระบวนการ ความสำคัญ การจำแนกประเภทผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ การกำหนดส่วนประสมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการตลาด การสร้างตราสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
(ต่อ)การพัฒนาและการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการผลิตภัณฑ์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต