เมนูหลัก

MK3308MARKETING CHANNEL MANAGEMENT
ตล3308การจัดการช่องทางการตลาด
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  822 อา.08:30-12:30R2738M2C312W 
  อา.13:30-18:30R2738M2C      
อาจารย์: อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู
สอบปลายภาค: 6 ส.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2737M
หมายเหตุ: มี นศ MK21P,21R ขอเรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 822 ในภาคเรียนที่ 1/2566 
  825 อา.08:30-12:3034033C603921W 
  อา.13:30-18:3034033C      
อาจารย์: อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู
สอบปลายภาค: 30 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3901
30 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3903
หมายเหตุ: มี นศ MK22P เรียน/สอบร่วมด้วย 
  826 อา.08:30-12:30R25212C1008614W 
  อา.13:30-18:30R25212C      
อาจารย์: อาจารย์สงกรานต์ แก่นเชิดชู
สอบปลายภาค: 14 ส.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
14 ส.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
14 ส.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2521
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมในภาคเรียนที่ 2/2564 
Course Description
แนวความคิดและความสำคัญของช่องทางการตลาด สภาพแวดล้อมในช่องทางการตลาด โครงสร้างของช่องทางการตลาดแบบออฟไลน์และออนไลน์ การบริหารช่องทางการตลาด การเลือกและการ กระตุ้นสมาชิกในช่องทางการตลาด
(ต่อ)การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ช่องทางการตลาดผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ ช่องทางการตลาดผ่านธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจค้าปลีก ตัวแทน นายหน้า การประมูล การกระจายสินค้า ห่วงโซ่อุปทาน โลจิสติกส์
(ต่อ)ระบบแฟรนไชส์ การตลาดทางตรง การตลาดผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์ในการออกสู่ตลาดต่างประเทศ จริยธรรมในช่องทางการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต