เมนูหลัก

MK3309INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS
ตล3309การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  824 อา.08:30-12:30R24102C1201119W 
  อา.13:30-18:30R24102C      
อาจารย์: ดร.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
สอบปลายภาค: 13 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2912
13 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
13 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2917
13 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาค 2/2562และ2/2563 
Course Description
แนวคิด หลักการ นวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ แบบจำลองการสื่อสารการตลาด กลยุทธ์และการวางแผนการนำเอานวัตกรรมการสื่อสารการตลาดมาประยุกต์ใช้แบบประสมประสาน การติดตามและประเมินผล การควบคุม
(ต่อ)การสร้างนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ จรรยาบรรณในการสื่อสารการตลาด


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต