เมนูหลัก

MK3309INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS
ตล3309การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  821 อา.08:30-12:303411(จว)3C541W 
  อา.13:30-18:303411(จว)3C      
อาจารย์: ดร.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
สอบปลายภาค: 6 ส.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3901
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 821 ในภาคเรียนที่ 1/2566 
  828 อา.08:30-12:30R2738M2C805624W 
  อา.13:30-18:30R2738M2C      
อาจารย์: ดร.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
สอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2532
4 ธ.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมด้วยในภาค 2/2564 
Course Description
แนวคิด หลักการ นวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ แบบจำลองการสื่อสารการตลาด กลยุทธ์และการวางแผนการนำเอานวัตกรรมการสื่อสารการตลาดมาประยุกต์ใช้แบบประสมประสาน การติดตามและประเมินผล การควบคุม
(ต่อ)การสร้างนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ จรรยาบรรณในการสื่อสารการตลาด


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต