เมนูหลัก

MK4416MARKETING MANAGEMENT
ตล4416การจัดการการตลาด
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  825 อา.08:30-12:3034033C603822W 
  อา.13:30-18:3034033C      
อาจารย์: อาจารย์วีรวัฒน์ พุ่มพยอม
สอบปลายภาค: 15 ม.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3903
15 ม.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2930
หมายเหตุ: มี นศ MK22P เรียน/สอบร่วมด้วย 
  826 อา.08:30-12:30R25212C101W 
  อา.13:30-18:30R25212C      
อาจารย์: อาจารย์วีรวัฒน์ พุ่มพยอม
สอบปลายภาค: 10 ก.ย. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 826 ในภาคเรียนที่ 2/2565 
Course Description
แนวคิดการจัดการการตลาด บทบาทหน้าที่ผู้บริหาร กระบวนการและการกำหนดวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค การตลาดเป้าหมาย
(ต่อ)การวางแผนทางการตลาด เพื่อการแข่งขันส่วนประสมการตลาด การจัดองค์กรการตลาด การประเมินและควบคุม จรรยาบรรณทางการตลาด


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต