เมนูหลัก

MK4435SEMINAR IN INTEGRATED MARKETING STRATEGY
ตล4435สัมมนากลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  823 อา.08:30-12:3034093C1007426W 
  อา.13:30-18:3034093C      
อาจารย์: อาจารย์วีรวัฒน์ พุ่มพยอม
สอบปลายภาค: 13 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3703
13 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3904
13 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3801
หมายเหตุ: มี นศ.เรียน/สอบร่วมวิชา MK.435 ในภาคเรียนที่ 1/2562 
Course Description
วิเคราะห์และสัมมนาประเด็นปัญหากลยุทธ์การตลาดเชิงบูรณาการ การนำกลยุทธ์การตลาดเพื่อเป็นแนวทางจัดทำแผนธุรกิจเชิงบูรณาการ อภิปรายประเด็นสำคัญทางการตลาดการบูรณาการ ความรู้เพื่อจัดทำแผนธุรกิจหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต