เมนูหลัก

MK4435SEMINAR IN INTEGRATED MARKETING STRATEGY
ตล4435สัมมนากลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  825 อา.08:30-12:3034033C603030W 
  อา.13:30-18:3034033C      
อาจารย์: ดร.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3904
หมายเหตุ: =MK.435 เรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 825 ในภาคเรียนที่ 1/2566 
  828 อา.08:30-12:30R2738M2C1046W 
  อา.13:30-18:30R2738M2C      
อาจารย์: ดร.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
สอบปลายภาค: 28 พ.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2916
หมายเหตุ: เรียน/สอบร่วมกับภาคเรียนที่ 1/2565 
Course Description
วิเคราะห์และสัมมนาประเด็นปัญหากลยุทธ์การตลาดเชิงบูรณาการ การนำกลยุทธ์การตลาดเพื่อเป็นแนวทางจัดทำแผนธุรกิจเชิงบูรณาการ อภิปรายประเด็นสำคัญทางการตลาดการบูรณาการ ความรู้เพื่อจัดทำแผนธุรกิจหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต