เมนูหลัก

MK4424CURRENT ISSUES ANALYSIS IN MARKETING
ตล4424การวิเคราะห์ประเด็นทางการตลาดปัจจุบัน
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  800 อา.08:30-12:30R2933M2C401525W 
  อา.13:30-18:30R2933M2C      
อาจารย์: อาจารย์วีรวัฒน์ พุ่มพยอม
สอบปลายภาค: 2 ก.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: =MK.424 
Course Description
การประยุกต์หลักการ ทฤษฎีการตลาด เพื่อศึกษา วิเคราะห์ปัญหา ในประเด็นสำคัญทางการตลาด โดยใช้การบรรยาย และการอภิปราย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสัมมนา กรณีศึกษา การค้นคว้ารายบุคคล และกลุ่ม
(ต่อ)เพื่อให้เข้าใจในประเด็นปัญหาปัจจุบันทางการตลาดเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญทางการตลาด


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต