เมนูหลัก

MK4420INNOVATION FOR MODERN TRADE STRATEGY
ตล4420นวัตกรรมสําหรับกลยุทธ์การค้าปลีกสมัยใหม่
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  800 อา.08:30-12:30R2935M2C40319W 
  อา.13:30-18:30R2935M2C      
อาจารย์: อาจารย์วีรวัฒน์ พุ่มพยอม
สอบปลายภาค: 5 มี.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: =MK.420 
Course Description
กลยุทธ์การบริหารค้าปลีกสมัยใหม่ และแนวโน้มการบริหารการค้าปลีกสมัยใหม่ในศตวรรษที่ 21 ความรู้ด้าน พฤติกรรมและแนวโน้มของลูกค้าคนรุ่นใหม่ในธุรกิจค้าปลีก การจัดการเทคโนโลยีเพื่อการบริการสำหรับธุรกิจค้าปลีก สมัยใหม่ กลยุทธ์การบริหารตลาดเฉพาะด้าน
กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบการแข่งขัน การสร้างเอกลักษณ์และคุณค่า ร้านค้าปลีก กลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจค้าปลีกเฉพาะอย่าง กลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ กลยุทธ์ การตลาดแบบสร้างประสบการณ์ร่วมกับลูกค้า กลยุทธ์การสร้างตราร้านค้าและความจงรักภักดี


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต