เมนูหลัก

CA1100ART AND SCIENCE OF COMMUNICATION ARTS
นศ1100ศาสตร์และศิลป์แห่งนิเทศศาสตร์
สังกัดนิเทศศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00R2934M2C50464M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ เดชะชีพ
ดร.ชุติมันต์ เหลืองทองคำ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-46-4
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2728
29 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2727
หมายเหตุ: =CA.100 
  020 พ.09:00-12:00R2935M2C50419M 
อาจารย์: อาจารย์บริรักษ์ บุณยรัตพันธุ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-41-9
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
29 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2729
29 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2728
หมายเหตุ: =CA.100 
  030 พ.09:00-12:00R2936M2C50500M 
อาจารย์: อาจารย์เมธาพร มูสิกะปาละ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-50-0
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2732
29 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2733
29 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
หมายเหตุ: =CA.100 
  040 พ.09:00-12:00R2933M2C50473M 
อาจารย์: ดร.กรกช แสนจิตร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-47-3
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2733
29 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2736M
29 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2735M
หมายเหตุ: =CA.100 
Course Description
ความหมาย ความสำคัญ ประเภท วิวัฒนาการของการสื่อสาร กระบวนการและองค์ประกอบรวมถึง บทบาทหน้าที่ อิทธิพล และผลกระทบของการสื่อสารแต่ละประเภทที่มีต่อบุคคลและสังคม
ตลอดจนแบบจำลอง แนวคิด และทฤษฎีทางการสื่อสารพื้นฐานของมนุษย์ที่ใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง การสื่อสารบุคคลและสังคมในปัจจุบันและอนาคต


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต