เมนูหลัก

CA1109COMMUNICATION SKILLS IN DIGITAL ERA
นศ1109ทักษะการสื่อสารยุคดิจิทัล
สังกัดนิเทศศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:00R2934M2C50482M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรีรัตน์ ณ ลำพูน
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-48-12
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2728
1 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2727
หมายเหตุ: =CA.109 
  020 อ.09:00-12:00R2935M2C50446M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-44-16
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2729
1 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
หมายเหตุ: =CA.109 
  030 อ.13:00-16:00R2934M2C50500M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรีรัตน์ ณ ลำพูน
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-50-10
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
1 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2732
1 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2737M
หมายเหตุ: =CA.109 
  040 อ.13:00-16:00R29052C50482M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-48-12
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2738M
1 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2737M
หมายเหตุ: =CA.109 
  050 ส.09:00-12:00R28302C401129M 
  ส.13:00-16:00R28302C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรีรัตน์ ณ ลำพูน
สำรองสำหรับ:นิเทศศาสตรบัณฑิต(สื่อสารการแสดงร่วมสมัย) ชั้นปี 1
นิเทศศาสตรบัณฑิต(การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) ชั้นปี 1
นิเทศศาสตรบัณฑิต (วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล) ชั้นปี 1
นิเทศศาสตรบัณฑิต (สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล) ชั้นปี 1
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์) ชั้นปี 1
40-1-39
40-2-38
40-2-38
40-6-34
40-0-40
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2738M
หมายเหตุ: รุ่นที่ 3 
Course Description
หลักการและทักษะด้านการสื่อสารทางนิเทศศาสตร์เบื้องต้น ศึกษากระบวนการทางความคิดเพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ในวิชาชีพด้าน นิเทศศาสตร์ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียนภายใต้วัตถุประสงค์การสื่อสารผ่านสื่อปัจจุบันที่หลากหลายหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต