เมนูหลัก

CA1206INTERNET OF THINGS IN DIGITAL LIFE
นศ1206การเชื่อมต่อสรรพสิ่งเข้ากับชีวิตดิจิทัล
สังกัดนิเทศศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พฤ.08:30-12:30R2634M2L40355W 
อาจารย์: อาจารย์เปรมินทร์ หงษ์โต
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-35-5
สอบปลายภาค: 28 ก.ย. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: = CA.206 
  021 พฤ.08:30-12:30R2636M2L40391W 
อาจารย์: ดร.ปิยะพล รอดคำดี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-39-1
สอบปลายภาค: 28 ก.ย. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: = CA.206 
Course Description
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สู่นวัตกรรมการสื่อสารที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน กระบวนการผลิตงานดิจิทัลการสื่อสารด้วยการเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งกับโครงข่ายแบบกลุ่มเมฆ
รวมทั้งการเลือกใช้เผยแพร่ข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียตลอดจนทราบถึงความปลอดภัยและตระหนักถึงจริยธรรม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต