เมนูหลัก

CA2002MODERN MARKETING COMMUNICATION IN DIGITAL WORLD
นศ2002การสื่อสารการตลาดสมัยใหม่บนโลกดิจิทัล
สังกัดนิเทศศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R211312C403010W 
อาจารย์: ดร.กรกช แสนจิตร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-30-10
สอบปลายภาค: 3 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2911
หมายเหตุ: =MD.304 
Course Description
แนวคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการการตลาดดิจิทัล วัตถุประสงค์ กระบวนการการสื่อสารการตลาดธุรกิจสมัยใหม่ เครื่องมือในการสื่อสาร การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บฺริโภคในยุคดิจิทัล รวมถึงการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การออกแบบข้อมูลข่าวสาร
การวางแผนและการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดธุรกิจสมัยใหม่แบบบูรณาการ การกำหนดงบประมาณ การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการสื่อสารการตลาดธุรกิจสมัยใหม่บนโลกดิจิทัล กรณีศึกษาการตลาดธุรกิจสมัยบนโลกดิจิทัล


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต