เมนูหลัก

CA3004ANIMATION FOR SOCIAL MEDIA
นศ3004ภาพเคลื่อนไหวสำหรับโซเชียลมีเดีย
สังกัดนิเทศศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พฤ.08:30-12:30R2636M2L31310M 
อาจารย์: อาจารย์เมธา เหิงคำแก้ว
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-30-0
รหัส 630307402642
สอบปลายภาค: 15 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
หมายเหตุ: =MD.205 
Course Description
การออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ บนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การทำงานกับรูปภาพ การจัดการวัตถุ การสร้างตัวอักษร การวาดภาพ และการใช้สี ตลอดจนการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบโมชั่นกราฟิก เพื่อฝึกการเล่าเรื่องด้วยภาพเคลื่อนไหว สำหรับนำไปใช้งานบนโซเชียลมีเดียหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต