เมนูหลัก

CA1209FREEDOM AND RESPONSIBILITY OF COMMUNICATION
นศ1209เสรีภาพและความรับผิดชอบของการสื่อสาร
สังกัดนิเทศศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:00R212082C60600M 
อาจารย์: ดร.กอปรพงษ์ กุณฑียะ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-60-0
สอบปลายภาค: 25 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
25 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
25 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
  020 อ.13:00-16:00R212082C65623M 
อาจารย์: ดร.กอปรพงษ์ กุณฑียะ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี65-62-3
สอบปลายภาค: 25 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
25 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
25 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
25 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
  030 อ.09:00-12:00R29072C604317W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภากร กำจรเมนุกูล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-43-17
สอบปลายภาค: 25 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2720
25 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
Course Description
สิทธิเสรีภาพของบุคคลและการสื่อสารตามรัฐธรรมนูญ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การรู้เท่าทันสื่อ และการทำงานของสื่อ ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งจริยธรรมในการสื่อสารและจริยธรรมในวิชาชีพหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต