เมนูหลัก

CA1212DATA MANAGEMENT FOR COMMUNICATION ARTS
นศ1212การจัดการข้อมูลทางนิเทศศาสตร์
สังกัดนิเทศศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.13:00-16:00R29012C50491M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวิมล เทพหัสดิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ เดชะชีพ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-49-1
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2720
29 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2721
29 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
หมายเหตุ: =CA.212 
  020 อ.09:00-12:00R2844M2C501832M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภากร กำจรเมนุกูล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-18-32
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2722
29 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2721
หมายเหตุ: =CA.212 
  030 อ.09:00-12:00R2936M2C502921M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวิมล เทพหัสดิน
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-29-21
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2722
29 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2721
หมายเหตุ: =CA.212 
  040 อ.13:00-16:00R29032C50473M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภากร กำจรเมนุกูล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-47-3
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2725
29 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2723
หมายเหตุ: =CA.212 
Course Description
แนวคิด ความหมาย ความสำคัญ ประเภทและลักษณะการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ กระบวนการดำเนินการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย รวมทั้งศึกษาจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัยและแนวโน้มของการวิจัยทางนิเทศศาสตร์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต