เมนูหลัก

CA1214COMMUNICATOR INSIGHT
นศ1214รู้ใจผู้สื่อสาร
สังกัดนิเทศศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:00R2933M2C50491M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรีรัตน์ ณ ลำพูน
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-49-1
สอบปลายภาค: 24 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
24 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
24 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
หมายเหตุ: =CA.214 
  020 อ.13:00-16:00R2933M2C50491M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรีรัตน์ ณ ลำพูน
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-49-1
สอบปลายภาค: 24 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
24 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
24 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
หมายเหตุ: =CA.214 
  030 พ.09:00-12:00R2933M2C50428M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรีรัตน์ ณ ลำพูน
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-42-8
สอบปลายภาค: 24 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
24 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
หมายเหตุ: =CA.214 
  040 พ.13:00-16:00R2933M2C501634M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรีรัตน์ ณ ลำพูน
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-16-34
สอบปลายภาค: 24 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
หมายเหตุ: =CA.214 
Course Description
แนวคิด ทฤษฏี เพื่อการวิเคราะห์ผู้สื่อสาร ตามลักษณะทางโครงสร้างทางสังคม จิตวิทยา วิถีชีวิต การเมือง และวัฒนธรรม ที่สัมพันธ์กับนิเวศน์วิทยาของสื่อหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต