เมนูหลัก

OB1013MARKETING COMMUNICATION
อบ1013การสื่อสารการตลาด
สังกัดนิเทศศาสตร์, นวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R2932M2C20182M 
อาจารย์: อาจารย์ปิยณัท วงศ์ยอด
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-18-2
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2927
หมายเหตุ: =PR.208 
Course Description
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด ความหมาย ความสำคัญ กระบวนการสื่อสารการตลาด การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated Marketing Communication : IMC) การออกแบบกลยุทธ์ เทคนิค
การใช้เครื่องมือและกิจกรรมการสื่อสารการตลาดเพื่อสื่อสารองค์กรและบริหารจัดการแบรนด์ โดยเน้นการสื่อสารการตลาดยุคดิจิทัล และจรรยาบรรณด้านการตลาด


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต