เมนูหลัก

CA2004CROSS CULTURAL COMMUNICATION
นศ2004การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
สังกัดนิเทศศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00R212082C60582W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภากร กำจรเมนุกูล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-58-2
สอบปลายภาค: 30 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
30 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
30 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
Course Description
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรม และสภาพสังคม ที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติ ค่านิยม การรับรู้ พฤติกรรม และการสื่อสารของปัจเจกบุคคล, กลุ่ม หรือองค์กรหนึ่งๆ ผ่านทางกรณีศึกษาทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต