เมนูหลัก

OB1024BASIC GRAPHIC DESIGN FOR ORGANIZATIONAL COMMUNICATION AND BRAND
อบ1024นวัตกรรมการออกแบบกราฟิกเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารองค์กรและแบรนด์
สังกัดนิเทศศาสตร์, นวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.08:30-12:30R2631M2L20317M 
อาจารย์: อาจารย์เมธาพร มูสิกะปาละ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-3-17
สอบปลายภาค: 22 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
Course Description
ศึกษาทฤษฎี หลักการออกแบบกราฟิก องค์ประกอบของการออกแบบกราฟิก และการประยุกต์ ใช้หลักการออกแบบกราฟิกผลิตงานทางด้านการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ ทั้งที่เป็นงานสื่อภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
โดยมีการสร้างกรณีศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอความคิดและเทคนิคด้านการผลิตในรูปแบบของสื่อประเภทต่าง ๆ ตามรูปแบบที่เหมาะสมผ่านทางสื่อออฟไลน์ และออนไลน์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต