เมนูหลัก

OB2044PHOTOGRAPHY CREATION FOR ORGANIZATIONAL COMMUNICATION AND BRAND
อบ2044การสร้างสรรค์ภาพถ่ายในงานสื่อสารองค์กรและแบรนด์
สังกัดนิเทศศาสตร์, นวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.12:30-16:30R211272L301020W 
อาจารย์: อาจารย์เปรมินทร์ หงษ์โต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิญลี่ รุ่งฤดีสมบัติกิจ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-10-20
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2735M
Course Description
การสร้างสรรค์ภาพถ่ายเพื่อการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ บทบาทของการวางแผน ออกแบบ เตรียมวัสดุอุปกรณ์และเทคนิคการใช้เครื่องมือในการถ่ายภาพทั้งในสตูดิโอและนอกสถานที่ หลักการถ่ายภาพและผลิตภาพที่ฝึกทักษะในการผลิตภาพโดยอาศัยองค์ประกอบทางศิลปะ
เทคนิคการใช้กล้อง การจัดแสง และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปรับแต่งภาพ โดยคำนึงถึงจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประเมินคุณภาพของภาพถ่ายเพื่อการคัดเลือกภาพสำหรับสื่อดิจิทัล


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต