เมนูหลัก

CA1300ENGLISH FOR COMMUNICATION ARTS
นศ1300ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์
สังกัดนิเทศศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:00R29052C65632M 
อาจารย์: ดร.กันยารัตน์ วรฉัตร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี65-63-2
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
26 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
26 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
หมายเหตุ: =CA.300 
  020 จ.13:00-16:00R29052C65650M 
อาจารย์: ดร.กันยารัตน์ วรฉัตร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี65-65-0
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
26 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
26 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
26 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
หมายเหตุ: =CA.300 
  030 พฤ.09:00-12:00R29072C602733M 
อาจารย์: ดร.กันยารัตน์ วรฉัตร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-27-33
สอบปลายภาค: 26 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
หมายเหตุ: =CA.300 
Course Description
ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ทางด้านนิเทศศาสตร์ที่นำเสนอผ่านสื่อต่างๆ และสื่อออนไลน์หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต