เมนูหลัก

PF1013INTRODUCTION TO CONTEMPORARY PERFORMING ARTS COMMUNICATION
สร1013สื่อสารการแสดงร่วมสมัยเบื้องต้น
สังกัดนิเทศศาสตร์, สื่อสารการแสดงร่วมสมัย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00R2934M2C503020M 
อาจารย์: ดร.ภัทราพร เจริญรัตน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-30-20
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2917
หมายเหตุ: =PF.111 
Course Description
ความหมาย ความเป็นมา อิทธิพลของการสื่อสารทางการแสดงที่มีต่อสังคม เค้าโครงและรูปแบบพื้นฐานของการแสดงประเภทต่างๆ วิวัฒนาการของการแสดงแต่ละยุคสมัย รวมทั้งศึกษารูปแบบการนำเสนอการแสดงบนเวที การแสดงทางโทรทัศน์
การแสดงทางภาพยนตร์ กิจกรรมพิเศษ และช่องทางต่าง ๆทางการสื่อสารในโลกยุคดิจิทัล เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการสื่อสาร


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต