เมนูหลัก

BC1013OPEN THE WORLD FOR TELEVISION
วท1013เปิดโลกวิทยุโทรทัศน์
สังกัดนิเทศศาสตร์, วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00RN/AN/AC706010M 
อาจารย์: พันเอกหญิงวโรชา สุทธิรักษ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี70-60-10
สอบปลายภาค: 8 ต.ค. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: =BC.111 
Course Description
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล บทบาทหน้าที่ อิทธิพลของสื่อในสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร องค์ประกอบศิลป์ การผลิตเสียงเพลง ดนตรีประกอบ การบริหาร การจัดการธุรกิจของสื่อในยุคดิจิทัล ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานทางธุรกิจ
ตลอดจนเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการผลิตรายการในรูปแบบต่างๆ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต