เมนูหลัก

OB2053CONSUMER INSIGHT
อบ2053รู้ใจผู้บริโภค
สังกัดนิเทศศาสตร์, นวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00R211262C301020W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล อุบลวัตร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-10-20
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
หมายเหตุ: =AD.211 
Course Description
ความหมาย ความสำคัญ วิธีการทำความเข้าใจผู้บริโภคเชิงลึก การวิเคราะห์ วิจัยความต้องการ พฤติกรรมและรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบัน การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการตัดสินใจซื้อ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
การกำหนดวิธีการสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค ตลอดจนการคาดการณ์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต