เมนูหลัก

CA1301DIGITAL MEDIA PRODUCTION FOR PROSOCIAL
นศ1301การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสังคม
สังกัดนิเทศศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ศ.08:30-10:30R2631M2C503911W 
  ศ.10:30-12:30R29032C      
อาจารย์: อาจารย์บริรักษ์ บุณยรัตพันธุ์
อาจารย์จิราพร ยังสุข
อาจารย์รชิดา สิริดลลธี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-39-11
สอบปลายภาค: 28 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
28 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
  021 ศ.13:00-15:00R29032C503119W 
  ศ.15:00-17:00R2631M2C      
อาจารย์: อาจารย์บริรักษ์ บุณยรัตพันธุ์
อาจารย์จิราพร ยังสุข
อาจารย์รชิดา สิริดลลธี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-31-19
สอบปลายภาค: 28 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
28 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
  031 ศ.08:30-10:30R2633M2C50491W 
  ศ.10:30-12:30R29042C      
อาจารย์: ดร.รจนา พึ่งสุข
ดร.ชุติมันต์ เหลืองทองคำ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-49-1
สอบปลายภาค: 28 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
28 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
28 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
  041 ศ.13:00-15:00R29042C503911W 
  ศ.15:00-17:00R2633M2C      
อาจารย์: ดร.รจนา พึ่งสุข
ดร.ชุติมันต์ เหลืองทองคำ
อาจารย์พสุนาท สร้อยสุวรรณ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-39-11
สอบปลายภาค: 28 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
28 ก.ย. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
Course Description
พัฒนาการ คุณลักษณะ ศักยภาพในการสื่อสารของสื่อดิจิทัลประเภทต่าง ๆ บูรณาการร่วมกับการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางสังคมเพื่อรังสรรค์แนวความคิดการ
ออกแบบเนื้อหาสารที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและการเลือกสื่อที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต