เมนูหลัก

OB3064CAMPAIGN AND SPECIAL EVENT TECHNIQUES FOR ORGANIZATIONAL COMMUNICATION AND BRAND
อบ3064แคมเปญและเทคนิคการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารองค์กรและแบรนด์
สังกัดนิเทศศาสตร์, นวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.08:30-12:30R211282L20119W 
อาจารย์: อาจารย์ปิยณัท วงศ์ยอด
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-11-9
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2737M
หมายเหตุ: =AD.413 
Course Description
ศึกษาหลักการ กระบวนการ กลยุทธ์การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ในรูปแบบต่าง ๆ มุ่งให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์แก่องค์กรและแบรนด์ รวมไปถึงการศึกษาเทคนิคด้านการใช้แสง การจัดองค์ประกอบ และการสื่อสารด้วยเสียง
ทั้ง เสียงพูด เสียงดนตรี และเสียงประกอบ คุณลักษณะที่ช่วยส่งเสริมให้กิจกรรมพิเศษโดดเด่น น่าสนใจ ศึกษาการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจากกรณีศึกษาที่น่าสนใจ และฝึกจัดกิจกรรมพิเศษภายใต้หัวข้อที่กำลังได้รับความสนใจในปัจจุบัน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต