เมนูหลัก

OB3073RESEARCH FOR ORGANIZATIONAL COMMUNICATION AND BRAND
อบ3073การวิจัยเพื่อการสื่อสารองค์กรและแบรนด์
สังกัดนิเทศศาสตร์, นวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00R211262C201010W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล อุบลวัตร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-10-10
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2934M
Course Description
การประยุกต์หลักการแนวคิดทฤษฎีและกระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อใช้ในการวิจัยด้านการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ รวมถึงฝึกปฏิบัติภาคสนามทำวิจัยในสถานการณ์จริง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
การตีความเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ตลอดจนการนำผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในงานด้านการสื่อสารองค์กรและการบริหารแบรนด์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณการวิจัยเป็นสำคัญ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต