เมนูหลัก

PF2033SCRIPT WRITING AND ANALYSIS FOR PERFORMING ARTS COMMUNICATION
สร2033การเขียนและวิเคราะห์บทสำหรับงานสื่อสารการแสดง
สังกัดนิเทศศาสตร์, สื่อสารการแสดงร่วมสมัย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00R2935M2C502921M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-29-21
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2738M
หมายเหตุ: =PF.211 
Course Description
ศึกษาหลักการฝึกหัดการเขียนบทขั้นพื้นฐาน โดยเน้นการแสดงละครเวที และบทสำหรับการแสดงประเภทต่างๆ กิจกรรมพิเศษ เรียนรู้เทคนิคใหม่ในการสร้างโครงเรื่อง การสื่อความหมาย และอารมณ์ วิเคราะห์ตัวอย่างงานเขียนที่ดีเด่น
โดยฝึกทักษะการเขียนบทเพื่อให้เกิดความชำนาญเพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต