เมนูหลัก

MD1013CONCEPT OF SOCIAL MEDIA AND DIGITAL CONTENT
มด1013แนวคิดของสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล
สังกัดนิเทศศาสตร์, สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00R2842M2C45396M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ พิมพ์เจริญ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี45-39-6
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
ความเป็นมา ความสำคัญ แนวคิดของสื่อสังคมออนไลน์ และศึกษาบทบาทอิทธิพลและผลกระทบ ของสื่อสังคมออนไลน์ในบริบทต่าง ๆ ของสังคม รวมทั้งศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประเภท และลักษณะสารสนเทศดิจิทัลที่อยู่ในรูปแบบของข้อความ เสียง ภาพ วิดีโอ และแอนิเมชัน ตลอดจนการนำ
สารสนเทศดิจิทัลมาสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้ในการสร้างสารในสื่อสังคมออนไลน์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต