เมนูหลัก

OB3144ADVANCE GRAPHIC DESIGN FOR ORGANIZATIONAL COMMUNICATION AND BRAND
อบ3144นวัตกรรมการออกแบบกราฟิกขั้นสูงเพื่อการสื่อสารองค์กรและแบรนด์
สังกัดนิเทศศาสตร์, นวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.13:00-17:00R211362L20911W 
อาจารย์: อาจารย์บริรักษ์ บุณยรัตพันธุ์
อาจารย์เมธาพร มูสิกะปาละ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-9-11
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2722
Course Description
ฝึกปฏิบัติขั้นสูงเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลเพื่องานสื่อสารองค์กรและแบรนด์ เช่น สื่อวิทยุ สื่อวีดิทัศน์ สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนสื่อพิเศษต่าง ๆ การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่องานสื่อสารองค์กรและแบรนด์ การวางแผนเและการประเมินผลสื่อแต่ละประเภท
รวมถึงจริยธรรม จรรยาบรรณในการสร้างสรรค์และการเผยแพร่สื่อ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่องานงานสื่อสารองค์กรและแบรนด์ได้อย่างสร้างสรรค์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต