เมนูหลัก

CA3007PERFORMING ARTS FOR SPECIFIC PURPOSES
นศ3007ศิลปะการแสดงเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
สังกัดนิเทศศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.08:30-12:30R2846M2C502822W 
อาจารย์: ดร.ปิยะพล รอดคำดี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-28-22
สอบปลายภาค: 29 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2729
29 ก.ย. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2728
Course Description
ศึกษาหลักและทฤษฎีเบื้องต้นทางด้านศิลปะการแสดง โครงสร้าง องค์ประกอบ กระบวนการในการทำงานของการนำศาสตร์ทางด้านศิลปะการแสดง มาประยุกต์ใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์เฉพาะ
ตลอดจนฝึกฝนปฏิบัติเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่เหมาะสมในรูปแบบต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์เฉพาะที่มีความร่วมสมัย


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต