เมนูหลัก

MD1024DESIGN FOR SOCIAL MEDIA AND DIGITAL CONTENT
มด1024การออกแบบเพื่องานด้านสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล
สังกัดนิเทศศาสตร์, สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.12:30-16:30R2634M2L30273W 
อาจารย์: ดร.รจนา พึ่งสุข
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-27-3
สอบปลายภาค: 22 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2715
หมายเหตุ: =MD.102/JM.100 
Course Description
หลักการพื้นฐานของการคิดเชิงสร้างสรรค์ในการออกแบบงานเพื่อสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล การจัดวางองค์ประกอบ การใช้สี ทฤษฏีการออกแบบอื่น ๆ และทิศทางการออกแบบในปัจจุบันและอนาคตเพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตงานด้านสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล รวมถึงการใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต