เมนูหลัก

BC4093LIVE STREAMING PROGRAM
วท4093การถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
สังกัดนิเทศศาสตร์, วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ส.12:30-16:30R211362C514W 
อาจารย์: อาจารย์วนิทรา ตะเภาทอง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-1-4
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =BC.315/BC.407 
Course Description
การสร้างสรรค์เนื้อหา คลิปวิดีโอ และรูปแบบรายการวิทยุและโทรทัศน์สำหรับสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยสมาร์ทโฟน และกล้อง เทคนิคการถ่ายทอดสดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ Facebook,Youtube การเลือกใช้โปรแกรมสำหรับการถ่ายทอดสด (Live Streaming)
อาทิ OBS, Wirecast สอนติดตั้งระบบการถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์ (OB Live Streaming) จากคอมพิวเตอร์ และกล้อง โดยใช้กล้องตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป เพื่อตัดสลับภาพ สามารถนำไปประยุกต์เพื่อใช้ถ่ายทอดสดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อย่างมืออาชีพ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต