เมนูหลัก

MD2033INFORMATION GATHERING AND ISSUES SELECTION FOR SOCIAL MEDIA AND DIGITAL CONTENT
มด2033การสืบค้นและการคัดเลือกประเด็นเพื่องานสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล
สังกัดนิเทศศาสตร์, สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00R211312C30300W 
อาจารย์: อาจารย์ปัญญรัตน์ วันทอง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-30-0
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2738M
หมายเหตุ: =MD.203/JM.201 
Course Description
แนวคิด กระบวนการและทักษะการสืบค้นข้อมูล จากหลายแหล่งข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบและการประเมินคุณค่าของข้อมูล เทคนิควิธีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งสืบค้น การลำดับความคิดและกำหนดเป็นประเด็นการนำเสนอ มีหลักการอ้างอิงข้อมูลที่ถูกต้อง
รวมถึงการสร้างสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต