เมนูหลัก

MD2044SOCIAL MEDIA PHOTOGRAPHY
มด2044การถ่ายภาพเพื่อสื่อสังคมออนไลน์
สังกัดนิเทศศาสตร์, สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.08:30-12:30R211312L402812W 
อาจารย์: ดร.รจนา พึ่งสุข
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-28-12
สอบปลายภาค: 6 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
Course Description
การสร้างแนวคิดผลิตและการนำเสนอผลงานภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อใช้ในงานด้านสื่อสังคมออน ไลน์และสารสนเทศดิจิทัล หลักการจัดองค์ประกอบของภาพถ่ายแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ของงานและการใช้โปรแกรมสําาเร็จรูปด้านการตกแต่งภาพ การจัดการสี
การแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของภาพถ่าย การประเมินคุณภาพของภาพถ่าย จริยธรรมด้านการนำเสนอถ่ายภาพ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต