เมนูหลัก

PF2064PRODUCTION DESIGN FOR PERFORMING ARTS COMMUNICATION
สร2064การออกแบบเพื่องานสื่อสารการแสดง
สังกัดนิเทศศาสตร์, สื่อสารการแสดงร่วมสมัย
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.13:00-17:00R29012C603228W 
อาจารย์: ดร.ปิยะพล รอดคำดี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-32-28
สอบปลายภาค: 22 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2725
22 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2724
หมายเหตุ: =PF.122 
Course Description
ทฤษฎี หลักการในการออกแบบองค์ประกอบของงานการแสดงประเภทต่างๆ อาทิ งานทางด้านฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก งานด้านแสง เสียง เสื้อผ้า และงานกิจกรรมพิเศษ เป็นต้น
ฝึกฝนปฏิบัติงานด้านการออกแบบเพื่อนำไปใช้กับสื่อแต่ละประเภท ตามวัตถุประสงค์ต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และ สร้างสรรค์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต