เมนูหลัก

FM1024DIGITAL FILM EDITING
ภด1024การตัดต่อภาพยนตร์ดิจิทัล
สังกัดนิเทศศาสตร์, การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.08:30-12:30R211222L40400M 
อาจารย์: อาจารย์เมธา เหิงคำแก้ว
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-40-0
สอบปลายภาค: 22 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2720
22 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
หมายเหตุ: =FM.102 
  021 พ.13:00-17:00R211222L401624M 
อาจารย์: อาจารย์เมธา เหิงคำแก้ว
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-16-24
สอบปลายภาค: 22 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2721
22 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2720
หมายเหตุ: =FM.102 
Course Description
การผสมผสานหลักทฤษฎี เทคนิควิธีการปฏิบัติตัดต่อภาพยนตร์ในระบบดิจิทัล เข้ากับหลักการทางศิลปะเพื่อช่วยส่งเสริมวัตถุประสงค์ของการเล่าเรื่องและการสื่อความหมายอย่างมีเอกลักษณ์ของภาษาทางภาพยนตร์หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต