เมนูหลัก

PF3084APPLIED PERFORMING ARTS IN DIGITAL ERA
สร3084การประยุกต์ใช้งานสื่อสารการแสดงในยุคดิจิทัล
สังกัดนิเทศศาสตร์, สื่อสารการแสดงร่วมสมัย
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.13:00-17:00R212122C35287W 
อาจารย์: อาจารย์มนัสกานต์ อินทร์สังข์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี35-28-7
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2828
4 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2827
Course Description
การผลิตงานการแสดงประยุกต์ทางสื่อดิจิทัล สร้างเนื้อหาทั้งเชิงสารัตถคดีและจินตคดีผ่าน การเล่าเรื่องและนำเสนอด้วยกลยุทธ์การสื่อสารสมัยใหม่ในรูปแบบต่าง ๆที่เหมาะสมทางออนไลน์หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต