เมนูหลัก

FM2053CINEMATIC NARRATION
ภด2053การเล่าเรื่องทางภาพยนตร์
สังกัดนิเทศศาสตร์, การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00R212082C60519M 
อาจารย์: ดร.กอปรพงษ์ กุณฑียะ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-51-9
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2829
4 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2828
4 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2830
หมายเหตุ: =FM.204 
Course Description
ความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์อันนำมาสู่การบูรณาการกับศาสตร์การเล่าเรื่อง โครงสร้าง กลวิธีในการเล่าเรื่อง การเสาะหาและบ่มเพาะความคิดเพื่อการพัฒนา
แก่น เค้าโครงการดำเนินเรื่องและบทภาพยนตร์ การรังสรรค์มิติแก่ตัวละครในรูปแบบที่สอดคล้องกับภาพยนตร์ประเภทต่าง ๆ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต