เมนูหลัก

FM2064CINEMATIC LANGUAGE
ภด2064ภาษาภาพยนตร์
สังกัดนิเทศศาสตร์, การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.08:30-12:30R29012C605010M 
อาจารย์: อาจารย์ฉัตรระวี มหิธิธรรมธร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-50-10
สอบปลายภาค: 6 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2736M
6 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2737M
หมายเหตุ: =FM.205 
Course Description
ศิลปะแห่งการสื่อสารความหมายของภาพยนตร์ผ่านเทคนิคของภาษาอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว วิธีการสร้างสรรค์สื่อสารทั้งความหมายตรง (Denotative Meaning) และความหมายอ้อม (Connotative Meaning) ผ่านการจัดองค์ประกอบภาพ ขนาดและมุมภาพ
การเคลื่อนกล้อง การตัดต่อ เสียงประกอบ การเลือกใช้โทนสี แสง เงา เพื่อสรรค์สร้างอารมณ์ (Mood and Tone) คุณสมบัติของอุปกรณ์และการเลือกใช้ในการผลิตภาพยนตร์สำหรับฝึกฝนการผลิตขั้นพื้นฐาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต