เมนูหลัก

MD3123AWARENESS OF SOCIAL MEDIA IN CURRENT SITUATION
มด3123รู้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบันบนโลกสื่อสังคมออนไลน์
สังกัดนิเทศศาสตร์, สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.13:00-16:00R211312C402713W 
อาจารย์: อาจารย์นฤวรรณ รักสกุล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-27-13
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2737M
Course Description
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันส่งผลกระทบต่อบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของโลกในสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนการฝึกวิเคราะห์ข่าว
และปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยการตีความข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในงานสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต