เมนูหลัก

FM3083SCREENWRITING
ภด3083การเขียนบทภาพยนตร์
สังกัดนิเทศศาสตร์, การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.13:00-16:00R2933M2C60555W 
อาจารย์: อาจารย์ฉัตรระวี มหิธิธรรมธร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-55-5
สอบปลายภาค: 24 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2720
24 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2716
24 ก.พ. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2721
หมายเหตุ: =FM.301 
Course Description
หลักการ แนวคิด การค้นคว้าเลือกสรรข้อมูลอย่างครอบคลุมเพื่อการเขียนบทภาพยนตร์ การสร้างสรรค์ความคิดอย่างมีตรรกะเชื่อมโยงซึ่งกันและกันระหว่างการพัฒนาเหตุการณ์ มิติของตัวละคร
บทสนทนาอันคมคายที่สอดประสานภายในโครงสร้างการเล่าเรื่องภาพยนตร์ประเภทต่าง ๆ อย่างมีเอกภาพ การนำเรื่องจริงและตัวบท (Text) จากสื่อต่าง ๆ มาดัดแปลงเป็นบทภาพยนตร์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต