เมนูหลัก

FM3114FILM PRODUCTION DESIGNS
ภด3114การออกแบบงานสร้างภาพยนตร์
สังกัดนิเทศศาสตร์, การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.08:30-12:30R212082L605010W 
อาจารย์: ดร.กอปรพงษ์ กุณฑียะ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-50-10
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2917
4 ต.ค. 2565 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2927
หมายเหตุ: =FM.304 
Course Description
หน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ กระบวนการทำงานของฝ่ายออกแบบงานสร้างภาพยนตร์ในการตีความหมายบทร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ เพื่อรังสรรค์ผลลัพธ์การออกแบบงานสร้างโดยองค์รวมของภาพยนตร์ตามหลักแนวคิด ทฤษฎีทางด้านศิลปะ
ทั้งมโนทัศน์ตามจินตนาการหรือบนบาทฐานของความเป็นจริง การกำกับศิลป์ จัดหาอุปกรณ์ประกอบฉาก ออกแบบเครื่องแต่งกาย การแต่งหน้าและทรงผม การออกแบบโทนสี แสง เพื่อสื่ออารมณ์และความหมายที่สอดคล้องกลมกลืนในภาพยนตร์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต