เมนูหลัก

MD4194SOCIAL MEDIA AND DIGITAL CONTENT PROJECT
มด4194โครงงานสาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล
สังกัดนิเทศศาสตร์, สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.08:30-12:30R211312C514W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ พิมพ์เจริญ
อาจารย์นฤวรรณ รักสกุล
ดร.กรกช แสนจิตร
ดร.ชุติมันต์ เหลืองทองคำ
ดร.รจนา พึ่งสุข
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-1-4
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =MD.409 
Course Description
ฝึกงานทางด้านสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาขา วิชาที่ศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำหลักวิชาการที่ศึกษามาใช้ในการทำงาน ตลอดจนให้รู้ถึงสภาพการ ปฏิบัติงานที่แท้จริง ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุม
และประเมินผลของหน่วยงานภายนอก วิชาการ ฝึกงาน นี้นักศึกษาจะต้องสอบผ่านรายวิชาต่างๆ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 80 หน่วยกิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cum.GPA) 2.00 ขึ้นไป และให้ฝึกงานเป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือนขึ้นไป


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต