เมนูหลัก

FM3144FILM PRODUCTION 1
ภด3144การผลิตภาพยนตร์ 1
สังกัดนิเทศศาสตร์, การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ศ.08:30-12:30R212082L60555W 
อาจารย์: ดร.กอปรพงษ์ กุณฑียะ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี60-55-5
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2737M
21 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2733
หมายเหตุ: =FM.308 
  900 ศ.13:00-17:00R212082L20020W 
อาจารย์: ดร.กอปรพงษ์ กุณฑียะ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-0-20
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: Pre-degree 
Course Description
การวางฐานความรู้กระบวนการผลิตภาพยนตร์อย่างครบถ้วนทั้ง 3 ขั้นตอน มุ่งเน้นปฏิบัติการณ์ในขั้นตอนการผลิตและขั้นตอนหลังการผลิต การใช้งานกล้องและเลนส์ถ่ายทำภาพยนตร์ในระบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์เสริม การจัดแสง
การบันทึกเสียงด้วยอุปกรณ์เฉพาะ การตัดต่อภาพยนตร์ขั้นพื้นฐาน การใส่เสียงประกอบ และการควบคุมคุณภาพของผลงานโดยองค์รวม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต