เมนูหลัก

EEE.311MATHEMATICS AND STATISTICS FOR TECHNICAL ENGINEERS
วฟพ.311คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิศวกรเทคนิค
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน
หน่วยกิต1 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  880 อา.08:30-14:3039063C70664W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม
สอบปลายภาค:
Course Description
เมตริกซ์ การแก้สมการเชิงเส้น ตรรกศาสตร์และพีชคณิตบูลลีน จำนวนเชิงซ้อน ระบบพิกัด เวกเตอร์ การหาค่าอนุพันธ์ การหาค่าปริพันธ์ ความน่าจะเป็นและการแจกแจงทางสถิติ การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ การวิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต