เมนูหลัก

EEE.312PRINCIPLES OF ELECTRICITY AND ELECTRONICS FOR TECHNICAL ENGINEERS
วฟพ.312หลักการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรเทคนิค
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  880 อา.08:30-14:3039063C70664W 
อาจารย์: อาจารย์บัญชา บูรพัฒนศิริ
สอบปลายภาค:
Course Description
อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์แบบโหนดและเมซ ทฤษฎีของวงจร ความต้านทาน ความเหนี่ยวนํา ตัวเก็บประจุ วงจรลําดับที่หนึ่งและวงจรลําดับที่สอง การตอบสนองในสภาวะชั่วครู่ การตอบสนองในสภาวะอยู่ตัว เฟสเซอร์ วงจรไฟฟ้ากําลัง ระบบไฟฟ้า 3 เฟส อุปกรณ์สารกึ่งตัวนํา
คุณสมบัติทางกระแสและแรงดันของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คุณสมบัติทางความถี่ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห์และออกแบบวงจรทรานซิสเตอร์แบบ BJT และ MOS ออปแอมป์ และการประยุกต์ใช้งานวงจรขยาย เครื่องขยายกําลัง แหล?งจ?ายไฟในวงจรอิเล็กทรอนิกส์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต