เมนูหลัก

EEE.313ELECTRICAL AND ELECTRONICS LABORATORY FOR TECHNICAL ENGINEERS
วฟพ.313ปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรเทคนิค
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: EEE.312
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  808 อา.15:00-21:0023102L70664W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญชัยยะ ผสมกุศลศีล
อาจารย์ทรงพล รอดทอง
รองศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล
อาจารย์ธีรยุทธ จันทร์แจ่ม
สอบปลายภาค:
Course Description
การปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชา วฟพ.312 หลักการวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต